த வ று தலாக கைபட்டு கணவனுக்கு சென்ற போன் கால்..!! மனைவி பேசியதைக் கேட்டு உ யிரை வி ட்ட கணவன்.. அப்படி என்ன பேசினார் தெரியுமா.?

General News

இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் Gareth rees.  இவரது  மனைவி  claire. இவர்கள் இருவரும் கருத்து  வேறுபாடு காரணமாக  சமீபத்தில் வி வா க ர த்து பெற்றுள்ளனர். ஆனாலும், க ணவருக்கு  தனது  மனைவியை பிரிந்தது மிகவும்  கஷ்டமாக இருந்துள்ளது. இதனால் தனது மனைவியின் தொலைபேசிக்கு கு றுஞ்செய்தியை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். இந்நிலையில், claire தனது புது  காதலருடன்  பேசிக்கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது Gareth rees அனுப்பிய கு றுஞ் செய்தியை பார்த்த claire தனது  முன்னாள்  கணவரின்  அந்த கு றுஞ் செய்திக்கு பதிலளிக்க முயான்றுள்ளார்.

அப்போது அவருக்கே தெரியாமல்  த வ றுதலாக பழைய  கணவருக்கு  போன் அழைப்பு சென்றுள்ளது. இதனை  கவனிக்காத  claire தனது புது  காதலனுடன்  தனது  உ றவு குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார். இதனை எ தி ர் முனையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்த claire யின் பழைய க ணவன் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு மனம் உ டை ந்து விட்டார்.

மேலும் இறுதியில் ஐயோ நான் அந்த குறுஞ் செய்திக்கு பதில் அளிக்கவில்லையே  என போனை பார்த்த claire தனது முன்னாள் கணவருக்கு போன் அழைப்பு சென்றிருப்பதை பார்த்து  அ தி ர் ச் சி யும்  ம ன உளைச்சலுக்கு அடைந்துள்ளார். உடனே தனது முன்னாள் கணவரிடம்  ம ன் னிப்பு  கேட்பதற்காக அவரது வீட்டுக்கு ஓடியுள்ளார்.

ஆனால், அவர் அங்கு இல்லை. அந்த வீட்டில் இருந்த நபர் ஒருவர் Gareth-யின் நண் பர் வெளியூருக்குச் சென்றிருப்பதால் அவரின் வீட்டைக்  கவனித்துக்  கொள்ள  Gareth அங்குச் சென்றிருப்பதாக அந்த நபர் கூறியுள்ளார். அவர் கூறிய இடத்திற்கு claire சென்று பார்த்தபோது காரெத் மது போதையில்  நீச்சல் குளத்தில் ம ய ங்கிக் கிடந்துள்ளார்.

உடனே அவரை மீட்டு  மரு த்துவம னை யில்  அனுமதித்த நிலையில் அவர்   ஏ ற்கனவே  இ ற ந்து  விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவர்  கடுமையான மன அ ழு த்ததால் இ ற ந்திருக்கலாம்  எனவும்  மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனை கேட்டு நொ றுங்கிப் போன claire, தனது  த வ றான தொலைபேசி அழைப்பினால் Gareth   இ ற ந்து  விட் டார் என அழுது புலம்பியுள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *