த வ று தலாக கைப ட்டு கணவனுக்கு சென்ற போன் கால்..!! மனைவி பேசியதைக் கேட்ட உடனே உ யிரை வி ட்ட கணவன்...!! அப்படி என்ன பேசினார் தெரியுமா.? தெரிஞ்சா அ தி ர் ச் சியாகிடுவீங்க...!!

த வ று தலாக கைப ட்டு கணவனுக்கு சென்ற போன் கால்..!! மனைவி பேசியதைக் கேட்ட உடனே உ யிரை வி ட்ட கணவன்…!! அப்படி என்ன பேசினார் தெரியுமா.? தெரிஞ்சா அ தி ர் ச் சியாகிடுவீங்க…!!

General News

இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் Gareth rees.  இவரது மனைவி claire. இவர்கள் இருவரும் க ரு த்து வே று பாடு காரணமாக  ச மீபத்தில் வி வா க ர த்து பெற்றுள்ளனர். ஆனாலும், க ணவருக்கு தனது மனைவியை பி ரி ந்த து மிகவும் க ஷ் டமாக இருந்துள்ளது. இதனால் தனது மனைவியின் தொலைபேசிக்கு கு றுஞ்செய்தி ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். இந்நிலையில், claire தனது புது  காதலருடன்  பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது Gareth rees அனுப்பிய கு றுஞ் செய்தியை பார்த்த claire தனது  முன்னாள் கணவரின் அந்த கு றுஞ் செய்திக்கு பதிலளிக்க முயன்றுள்ளார்.

அப்போது அவருக்கே தெரியாமல் த வ றுதலாக பழைய கணவருக்கு  போன் அழைப்பு சென்றுள்ளது. இதனை  கவனிக்காத  claire தனது புது காதலனுடன்  தனது உ றவு குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்துள்ளார். இதனை எ தி ர் முனையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்த claire யின் பழைய க ணவன் அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு மனம் உ டை ந்து விட்டார்.

மேலும் இ று தியில் ஐ யோ நான் அந்த குறுஞ் செய்திக்கு பதில் அ ளிக்கவில்லையே என போனை பார்த்த claire தனது முன்னாள் கணவருக்கு போன் அழைப்பு சென்றிருப்பதை பார்த்து அ தி ர் ச் சி யும் ம ன உ ளை ச்சலும் அ டைந்துள்ளார். உடனே தனது முன்னாள் கணவரிடம் ம ன் னிப்பு  கேட்பதற்காக அவரது வீட்டுக்கு ஓ டியுள்ளார்.

ஆனால், அவர் அங்கு இ ல் லை. அந்த வீட்டில் இருந்த நபர் ஒருவர் Gareth-யின் நண் பர் வெளியூருக்குச் சென்றிருப்பதால் அவரின் வீட்டைக் க வனித்துக்  கொள்ள Gareth அங்குச் சென்றிருப்பதாக அந்த நபர் கூறியுள்ளார். அவர் கூறிய இடத்திற்கு claire சென்று பார்த்த போது காரெத் ம து அ ருந்தி விட்டு ம து போ தை யில் நீச்சல் குளத்தில் ம ய ங்கிக் கிடந்துள்ளார்.

உடனே claire அவரை மீ ட்டு  மரு த்துவம னை யில் அ னு மதித்துள்ளார். மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதனை செய்து பார்த்த நிலையில் Gareth ஏ ற்கனவே இ ற ந்து விட்டதாக ம ருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவர் க டு மை யான மன அ ழு த்ததால் இ ற ந்திரு க்கலாம் எனவும் மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனைக்  கேட்டு மனம் நொ றுங்கிப் போன claire, தனது த வ றான தொலைபேசி அழைப்பினால் Gareth இ ற ந்து விட் டார் என அ ழு து பு ல ம்பியுள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *